Tên bài báo:

Identification, Monitoring, and Assessment of an Active Landslide in Tavan-Hauthao, Sapa, Laocai, Vietnam – A Multidisciplinary Approach
Tác giả:
Phạm Thái Bình
Tham gia cùng:
Hồ Sĩ Lành
Tạp chí:
Journal of Disaster Research
Năm xuất bản:
2021
Trang:
Từ trang 1 đến trang 2
Lĩnh vực:
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Identification, Monitoring, and Assessment of an Active Landslide in Tavan-Hauthao, Sapa, Laocai, Vietnam – A Multidisciplinary ApproachIdentification, Monitoring, and Assessment of an Active Landslide in Tavan-Hauthao, Sapa, Laocai, Vietnam – A Multidisciplinary ApproachIdentification, Monitoring, and Assessment of an Active Landslide in Tavan-Hauthao, Sapa, Laocai, Vietnam – A Multidisciplinary Approach

Từ khóa:

Identification
Thông tin tác giả
Phạm Thái Bình

Phạm Thái Bình

Thạc sĩ kỹ thuật

Lý lịch khoa học