Tên bài báo:

Swelling Potential of Clayey Soil Modified with Rice Husk Ash Activated by Calcination for Pavement Underlay by Plasticity Index Method (PIM)
Tác giả:
Đào Phúc Lâm
Tham gia cùng:
Tạp chí:
Advances in Materials Science and Engineering
Năm xuất bản:
2021
Trang:
Từ trang 1 đến trang 10
Lĩnh vực:
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Swelling Potential of Clayey Soil Modified with Rice Husk Ash Activated by Calcination for Pavement Underlay by Plasticity Index Method (PIM)Swelling Potential of Clayey Soil Modified with Rice Husk Ash Activated by Calcination for Pavement Underlay by Plasticity Index Method (PIM)Swelling Potential of Clayey Soil Modified with Rice Husk Ash Activated by Calcination for Pavement Underlay by Plasticity Index Method (PIM)

Từ khóa:

Swelling Potential
Thông tin tác giả
Đào Phúc Lâm

Đào Phúc Lâm

Tiến sỹ

Lý lịch khoa học