Tên bài báo:

Financial Sytems Theory and Control of Finances; The mediating Role of Psychological Empowerment in the Relationship between Transformational Leadership and Employee Engagement: An Evidence from Vietnam
Tác giả:
Trần Thế Tuân
Tham gia cùng:
Đỗ Quang Hưng
Tạp chí:
WSEAS Transactions on systems and control
Năm xuất bản:
2021
Trang:
Từ trang 655 đến trang 664
Lĩnh vực:
Kinh tế - vận tải
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Financial Sytems Theory and Control of Finances; The mediating Role of Psychological Empowerment in the Relationship between Transformational Leadership and Employee Engagement: An Evidence from VietnamFinancial Sytems Theory and Control of Finances; The mediating Role of Psychological Empowerment in the Relationship between Transformational Leadership and Employee Engagement: An Evidence from VietnamFinancial Sytems Theory and Control of Finances; The mediating Role of Psychological Empowerment in the Relationship between Transformational Leadership and Employee Engagement: An Evidence from Vietnam

Từ khóa:

Financial Sytems Theory
Thông tin tác giả
Trần Thế Tuân

Trần Thế Tuân

Tiến sĩ

Lý lịch khoa học