Tên bài báo:

Nonlinear Vibration of Shear Deformable FG-CNTRC Plates and Cylindrical Panels Stiffened by FG-CNTRC Stiffeners
Tác giả:
Đặng Thùy Đông
Tham gia cùng:
Trần Quang Minh
Vũ Hoài Nam
Tạp chí:
Modern Mechanics and Applications, Lecture Notes in Mechanical Engineering
Năm xuất bản:
2021
Trang:
Từ trang 240 đến trang 255
Lĩnh vực:
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Nonlinear Vibration of Shear Deformable FG-CNTRC Plates and Cylindrical Panels Stiffened by FG-CNTRC StiffenersNonlinear Vibration of Shear Deformable FG-CNTRC Plates and Cylindrical Panels Stiffened by FG-CNTRC StiffenersNonlinear Vibration of Shear Deformable FG-CNTRC Plates and Cylindrical Panels Stiffened by FG-CNTRC Stiffeners

Từ khóa:

Nonlinear Vibration of Shear Deformable FG-CNTRC Plates and Cylindrical Panels Stiffened by FG-CNTRC Stiffeners
Thông tin tác giả
Đặng Thùy Đông

Đặng Thùy Đông

Thạc sỹ

Lý lịch khoa học