Tên bài báo:

Buckling analysis and dynamic response of FGM sandwich cylindrical panels in thermal environments using nonlocal strain gradient theory
Tác giả:
Bùi Gia Phi
Tham gia cùng:
Tạp chí:
Acta Mechanica
Năm xuất bản:
2020
Trang:
Từ trang đến trang
Lĩnh vực:
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Từ khóa:

Buckling analysis and dynamic response of FGM sandwich cylindrical panels in thermal environments using nonlocal strain gradient theory
Thông tin tác giả
Bùi Gia Phi

Bùi Gia Phi

Ths

Lý lịch khoa học