Tên bài báo:

Study of the Factors Affecting the Heterogeneous Kinetics of Amorphous Ni Nanoparticles using the Simulation Method
Tác giả:
Trần Quốc Tuấn
Tham gia cùng:
Tạp chí:
International Journal of Applied Chemistry
Năm xuất bản:
2021
Trang:
Từ trang 35 đến trang 51
Lĩnh vực:
Khoa học cơ bản
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Study of the Factors Affecting the Heterogeneous Kinetics of Amorphous Ni Nanoparticles using the Simulation MethodStudy of the Factors Affecting the Heterogeneous Kinetics of Amorphous Ni Nanoparticles using the Simulation MethodStudy of the Factors Affecting the Heterogeneous Kinetics of Amorphous Ni Nanoparticles using the Simulation Method

Từ khóa:

Study
Thông tin tác giả
Trần Quốc Tuấn

Trần Quốc Tuấn

Tiến sĩ

Lý lịch khoa học