Tên bài báo:

Applicability of concrete containing the binary and ternary system of binder materials under natural marine environment
Tác giả:
Hồ Sĩ Lành
Tham gia cùng:
Tạp chí:
Journal of Applied Science and Engineering
Năm xuất bản:
2022
Trang:
Từ trang 881 đến trang 891
Lĩnh vực:
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Từ khóa:

Applicability of concrete containing the binary and ternary system of binder materials under natural marine environment
Thông tin tác giả
Hồ Sĩ Lành

Hồ Sĩ Lành

Thạc sỹ

Lý lịch khoa học