Tên bài báo:

Flood Risk Assessment Using Hybrid Artificial Intelligence Models Integrated with Multi-Criteria Decision Analysis in Quang Nam Province, Vietnam
Tác giả:
Phạm Thái Bình
Tham gia cùng:
Tạp chí:
Journal of Hydrology
Năm xuất bản:
2021
Trang:
Từ trang 1 đến trang 2
Lĩnh vực:
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Flood Risk Assessment Using Hybrid Artificial Intelligence Models Integrated with Multi-Criteria Decision Analysis in Quang Nam Province, VietnamFlood Risk Assessment Using Hybrid Artificial Intelligence Models Integrated with Multi-Criteria Decision Analysis in Quang Nam Province, VietnamFlood Risk Assessment Using Hybrid Artificial Intelligence Models Integrated with Multi-Criteria Decision Analysis in Quang Nam Province, Vietnam

Từ khóa:

Flood Risk Assessment
Thông tin tác giả
Phạm Thái Bình

Phạm Thái Bình

Thạc sĩ kỹ thuật

Lý lịch khoa học