Tên bài báo:

Landslide Susceptibility Mapping Using Various Single Machine Learning Models-A Case Study of Pithoragardh District, Uttarakhand State, Himalayas, India
Tác giả:
Phạm Thái Bình
Tham gia cùng:
Ngô Quốc Trinh
Nguyễn Thị Bích Hạnh
Lê Văn Hiệp
Nguyễn Đức Đảm
Tạp chí:
Advances in Civil Engineering
Năm xuất bản:
2021
Trang:
Từ trang 1 đến trang 2
Lĩnh vực:
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Landslide Susceptibility Mapping Using Various Single Machine Learning Models-A Case Study of Pithoragardh District, Uttarakhand State, Himalayas, IndiaLandslide Susceptibility Mapping Using Various Single Machine Learning Models-A Case Study of Pithoragardh District, Uttarakhand State, Himalayas, IndiaLandslide Susceptibility Mapping Using Various Single Machine Learning Models-A Case Study of Pithoragardh District, Uttarakhand State, Himalayas, India

Từ khóa:

Landslide Susceptibility Mapping
Thông tin tác giả
Phạm Thái Bình

Phạm Thái Bình

Thạc sĩ kỹ thuật

Lý lịch khoa học