Tên bài báo:

Ecosystem Services in Mountainous Area: A Case Study of Nghe an, Vietnam
Tác giả:
Phạm Thái Bình
Tham gia cùng:
Tạp chí:
Indian Journal of Ecology
Năm xuất bản:
2021
Trang:
Từ trang 109 đến trang 116
Lĩnh vực:
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Ecosystem Services in Mountainous Area: A Case Study of Nghe an, VietnamEcosystem Services in Mountainous Area: A Case Study of Nghe an, VietnamEcosystem Services in Mountainous Area: A Case Study of Nghe an, Vietnam

Từ khóa:

Ecosystem Services
Thông tin tác giả
Phạm Thái Bình

Phạm Thái Bình

Thạc sĩ kỹ thuật

Lý lịch khoa học