Tên bài báo:

On Improvents of the Model Generation Method from UML 2.0 Sequence Diagram (Phương pháp sinh mô hình tự động cho các biểu đồ UML2.0)
Tác giả:
Lê Chí Luận
Tham gia cùng:
Tạp chí:
Proceedings of the 9th National Conference on Fundamental and Applied Information Technology Research
Năm xuất bản:
2016
Trang:
Từ trang 619 đến trang 625
Lĩnh vực:
Công nghệ thông tin
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Báo cáo này giới thiệu một số cải tiến cho phương pháp sinh mô hình cho các đối tượng trong biểu đề tuần tự UML2.0. Ý tưởng chính của một số cải tiến là phân tích biểu đồ tuần tự đầu vào có cấu trúc phức tạp chứa hầu hết các phân đoạn lồng ghép với nhau để xác định các thông điệp vào ra của từng đối tượng và thứ tự thực hiện của chúng nhằm xây dựng mô hình cho từng đối tượng. Các mô hình này sẽ được đặc tả bằng ôtômát vào/ra (IO automata). Các mô hình sinh ra bởi phương pháp đề xuất sẽ được sử dụng để kiểm chứng minh đúng đắn của thiết kế đã cho cũng như được sử dụng để sinh các ca kiểm thử cho phương pháp kiểm thử dựa trên mô hình.

Từ khóa:

Sinh mô hình tự động biểu đồ tuần tự ôtômát vào/ra.
Thông tin tác giả
Lê Chí Luận

Lê Chí Luận

Thạc sỹ

Lý lịch khoa học