Tên bài báo:

A Research on the Quality of Public Transportation Services by Bus in Vietnam
Tác giả:
Hoàng Thị Hồng Lê
Tham gia cùng:
Hoàng Văn Lâm
Vũ Thị Hải Anh
Chu Thị Bích Hạnh
Vương Thị Bạch Tuyết
Đỗ Thị Huyền
Tạp chí:
Research Journal of Finance and Accounting
Năm xuất bản:
2019
Trang:
Từ trang 23 đến trang 31
Lĩnh vực:
Kinh tế - vận tải
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

A Research on the Quality of Public Transportation Services by Bus in VietnamA Research on the Quality of Public Transportation Services by Bus in VietnamA Research on the Quality of Public Transportation Services by Bus in Vietnam

Từ khóa:

Public Transportation
Thông tin tác giả
Hoàng Thị Hồng Lê

Hoàng Thị Hồng Lê

UTT

Lý lịch khoa học