Tên bài báo:

Success factors for financial sustainability of toll road projects: empirical evidence from China
Tác giả:
Trương Thị Mỹ Thanh
Tham gia cùng:
Tạp chí:
Transportation Research Procedia
Năm xuất bản:
2020
Trang:
Từ trang 1848 đến trang 1860
Lĩnh vực:
Kinh tế - vận tải
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Success factors for financial sustainability of toll road projects: empirical evidence from ChinaSuccess factors for financial sustainability of toll road projects: empirical evidence from ChinaSuccess factors for financial sustainability of toll road projects: empirical evidence from China

Từ khóa:

Success factors
Thông tin tác giả
Trương Thị Mỹ Thanh

Trương Thị Mỹ Thanh

Tiến sĩ kỹ thuật

Lý lịch khoa học