Tên bài báo:

Investigating the effect of jointed environment on the cracked concrete arch dam in 3D conditions using FEM
Tác giả:
Phạm Thái Bình
Tham gia cùng:
Tạp chí:
Bulletin of Engineering Geology and the Environment
Năm xuất bản:
2020
Trang:
Từ trang 1 đến trang 16
Lĩnh vực:
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Investigating the effect of jointed environment on the cracked concrete arch dam in 3D conditions using FEMInvestigating the effect of jointed environment on the cracked concrete arch dam in 3D conditions using FEMInvestigating the effect of jointed environment on the cracked concrete arch dam in 3D conditions using FEM

Từ khóa:

Investigating
Thông tin tác giả
Phạm Thái Bình

Phạm Thái Bình

Thạc sĩ kỹ thuật

Lý lịch khoa học