Tên bài báo:

Nonlinear buckling and post-buckling of imperfect FG porous sandwich cylindrical panels subjected to axial loading under various boundary conditions
Tác giả:
Đỗ Quang Chấn
Tham gia cùng:
Tạp chí:
Acta Mechanica
Năm xuất bản:
2019
Trang:
Từ trang 1 đến trang 17
Lĩnh vực:
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Nonlinear buckling and post-buckling of imperfect FG porous sandwich cylindrical panels subjected to axial loading under various boundary conditionsNonlinear buckling and post-buckling of imperfect FG porous sandwich cylindrical panels subjected to axial loading under various boundary conditionsNonlinear buckling and post-buckling of imperfect FG porous sandwich cylindrical panels subjected to axial loading under various boundary conditions

Từ khóa:

Nonlinear buckling and post-buckling
Thông tin tác giả
Đỗ Quang Chấn

Đỗ Quang Chấn

Thạc sĩ

Lý lịch khoa học