Tên bài báo:

Postbuckling behavior of Carbon-Nanotube-Reinforced Composite Toroidal Shell Segments Subjected to Thermomechanical Loadings
Tác giả:
Phạm Thanh Hiếu
Tham gia cùng:
Tạp chí:
AIAA Journal
Năm xuất bản:
2020
Trang:
Từ trang 3187 đến trang 3198
Lĩnh vực:
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Postbuckling behavior of Carbon-Nanotube-Reinforced Composite Toroidal Shell Segments Subjected to Thermomechanical LoadingsPostbuckling behavior of Carbon-Nanotube-Reinforced Composite Toroidal Shell Segments Subjected to Thermomechanical LoadingsPostbuckling behavior of Carbon-Nanotube-Reinforced Composite Toroidal Shell Segments Subjected to Thermomechanical Loadings

Từ khóa:

Postbuckling behavior
Thông tin tác giả
Phạm Thanh Hiếu

Phạm Thanh Hiếu

Thạc sĩ

Lý lịch khoa học