Tên bài báo:

Nonlinear Axisymmetric Vibration of Sandwich FGM Shallow Spherical Caps with Lightweight Porous Core
Tác giả:
Trần Quang Minh
Tham gia cùng:
Nguyễn Thị Phương
Vũ Hoài Nam
Đặng Thùy Đông
Tạp chí:
CIGOS 2021
Năm xuất bản:
2021
Trang:
Từ trang 381 đến trang 389
Lĩnh vực:
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Nonlinear Axisymmetric Vibration of Sandwich FGM Shallow Spherical Caps with Lightweight Porous CoreNonlinear Axisymmetric Vibration of Sandwich FGM Shallow Spherical Caps with Lightweight Porous CoreNonlinear Axisymmetric Vibration of Sandwich FGM Shallow Spherical Caps with Lightweight Porous Core

Từ khóa:

Nonlinear Axisymmetric Vibration of Sandwich FGM Shallow Spherical Caps with Lightweight Porous Core
Thông tin tác giả
Trần Quang Minh

Trần Quang Minh

Thạc sỹ

Lý lịch khoa học