Tên bài báo:

A study on emission and fuel consumption of motorcycles in idle mode and the impacts on air quality in Hanoi, Vietnam
Tác giả:
Nguyễn Công Đoàn
Tham gia cùng:
Tạp chí:
International Journal of Urban Sciences
Năm xuất bản:
2021
Trang:
Từ trang 1 đến trang 20
Lĩnh vực:
Kỹ thuật cơ khí
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

A study on emission and fuel consumption of motorcycles in idle mode and the impacts on air quality in Hanoi, Vietnam

Từ khóa:

motorcycles
Thông tin tác giả
Nguyễn Công Đoàn

Nguyễn Công Đoàn

Tiến sỹ kỹ thuật

Lý lịch khoa học