Tên bài báo:

Prediction of the Compressive Strength of Rubberized Concrete Based on Machine Learning Algorithm
Tác giả:
Lý Hải Bằng
Tham gia cùng:
Tạp chí:
CIGOS 2021, Emerging Technologies and Applications for Green Infrastructure
Năm xuất bản:
2021
Trang:
Từ trang 1907 đến trang 1915
Lĩnh vực:
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Prediction of the Compressive Strength of Rubberized Concrete Based on Machine Learning AlgorithmPrediction of the Compressive Strength of Rubberized Concrete Based on Machine Learning AlgorithmPrediction of the Compressive Strength of Rubberized Concrete Based on Machine Learning Algorithm

Từ khóa:

Prediction of the Compressive Strength of Rubberized Concrete Based on Machine Learning Algorithm
Thông tin tác giả
Lý Hải Bằng

Lý Hải Bằng

Tiến sĩ

Lý lịch khoa học