Tên bài báo:

Nonlinear buckling of axially compressed FG-GRCL stiffened cylindrical panels with a piezoelectric layer by using Reddy's higher-order shear deformation theory
Tác giả:
Vũ Hoài Nam
Tham gia cùng:
Nguyễn Thị Phương
Đặng Thùy Đông
Cao Văn Đoàn
Tạp chí:
Polymer composites
Năm xuất bản:
2022
Trang:
Từ trang đến trang
Lĩnh vực:
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Từ khóa:

Nonlinear buckling of axially compressed FG-GRCL stiffened cylindrical panels with a piezoelectric layer by using Reddy's higher-order shear deformation theory
Thông tin tác giả
Vũ Hoài Nam

Vũ Hoài Nam

Tiến sĩ

Lý lịch khoa học