Tên bài báo:

Determining the Price of Software Products in Software Manufacturing Firms in Vietnam
Tác giả:
Nguyễn Thị Diệu Thu
Tham gia cùng:
Hoàng Thị Hồng Lê
Đặng Thị Huế
Tạp chí:
European Journal of Business and Management
Năm xuất bản:
2019
Trang:
Từ trang 110 đến trang 116
Lĩnh vực:
Kinh tế - vận tải
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Determining the Price of Software Products in Software Manufacturing Firms in VietnamDetermining the Price of Software Products in Software Manufacturing Firms in VietnamDetermining the Price of Software Products in Software Manufacturing Firms in Vietnam

Từ khóa:

Determining the Price
Thông tin tác giả
Nguyễn Thị Diệu Thu

Nguyễn Thị Diệu Thu

Thạc sỹ Kinh tế - Chuyên ngành Kế toán

Lý lịch khoa học