Tên bài báo:

Improved flood susceptibility mapping using a Best First Decision Tree integrated with ensemble learning techniques
Tác giả:
Phạm Thái Bình
Tham gia cùng:
Tạp chí:
Geoscience Frontiers
Năm xuất bản:
2021
Trang:
Từ trang 1 đến trang 2
Lĩnh vực:
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Improved flood susceptibility mapping using a Best First Decision Tree integrated with ensemble learning techniquesImproved flood susceptibility mapping using a Best First Decision Tree integrated with ensemble learning techniquesImproved flood susceptibility mapping using a Best First Decision Tree integrated with ensemble learning techniques

Từ khóa:

Improved flood susceptibility mapping
Thông tin tác giả
Phạm Thái Bình

Phạm Thái Bình

Thạc sĩ kỹ thuật

Lý lịch khoa học