Tên bài báo:

Dynamic analysis of curved beam on elastic foundation subjected to moving oscillator using finite element method

Tóm tắt:

Dynamic analysis of curved beam on elastic foundation subjected to moving oscillator using finite element methodDynamic analysis of curved beam on elastic foundation subjected to moving oscillator using finite element methodDynamic analysis of curved beam on elastic foundation subjected to moving oscillator using finite element method

Từ khóa:

Dynamic analysis of curved beam on elastic foundation subjected to moving oscillator using finite element method
Thông tin tác giả
Dương Thị Ngọc Thu

Dương Thị Ngọc Thu

Thạc sĩ

Lý lịch khoa học