Tên bài báo:

Nonlinear buckling and post-buckling analysis of shear deformable stiffened truncated conical sandwich shells with functionally graded face sheets and a functionally graded porous core
Tác giả:
Đỗ Quang Chấn
Tham gia cùng:
Tạp chí:
Journal of Sandwich Structures & Materials
Năm xuất bản:
2020
Trang:
Từ trang 1 đến trang 36
Lĩnh vực:
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Nonlinear buckling and post-buckling analysis of shear deformable stiffened truncated conical sandwich shells with functionally graded face sheets and a functionally graded porous coreNonlinear buckling and post-buckling analysis of shear deformable stiffened truncated conical sandwich shells with functionally graded face sheets and a functionally graded porous coreNonlinear buckling and post-buckling analysis of shear deformable stiffened truncated conical sandwich shells with functionally graded face sheets and a functionally graded porous core

Từ khóa:

Nonlinear buckling
Thông tin tác giả
Đỗ Quang Chấn

Đỗ Quang Chấn

Thạc sĩ

Lý lịch khoa học