Tên bài báo:

Determinants of Financial inclusion: Comparative study of Asian Countries
Tác giả:
Nguyễn Thị Diệu Thu
Tham gia cùng:
Tạp chí:
Asian Economic and Financial Review October 28, 2019
Năm xuất bản:
2021
Trang:
Từ trang 1 đến trang 7
Lĩnh vực:
Kinh tế - vận tải
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Determinants of Financial inclusion: Comparative study of Asian CountriesDeterminants of Financial inclusion: Comparative study of Asian CountriesDeterminants of Financial inclusion: Comparative study of Asian Countries

Từ khóa:

Determinants of Financial inclusion: Comparative study of Asian Countries
Thông tin tác giả
Nguyễn Thị Diệu Thu

Nguyễn Thị Diệu Thu

Thạc sỹ Kinh tế - Chuyên ngành Kế toán

Lý lịch khoa học