Tên bài báo:

Dự đoán sức kháng chọc thủng của sàn phẳng bê tông cốt thép bằng hồi quy quy trình Gaussian
Tác giả:
Nguyễn Thùy Anh
Tham gia cùng:
Vũ Đình Phiên
Tạp chí:
Tạp chí Giao thông vận tải (Tháng 07/2021)
Năm xuất bản:
2021
Trang:
Từ trang 38 đến trang 41
Lĩnh vực:
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Phạm vi:
Trong nước

Tóm tắt:

Dự đoán sức kháng chọc thủng của sàn phẳng bê tông cốt thép bằng hồi quy quy trình GaussianDự đoán sức kháng chọc thủng của sàn phẳng bê tông cốt thép bằng hồi quy quy trình GaussianDự đoán sức kháng chọc thủng của sàn phẳng bê tông cốt thép bằng hồi quy quy trình Gaussian

Từ khóa:

Dự đoán sức kháng chọc thủng của sàn phẳng bê tông cốt thép bằng hồi quy quy trình Gaussian
Thông tin tác giả
Nguyễn Thùy Anh

Nguyễn Thùy Anh

Tiến sĩ

Lý lịch khoa học