Tên bài báo:

Multi-Utility Tunnel (MUT) and Its Application for Urban Cities in Vietnam
Tác giả:
Đỗ Như Tráng
Tham gia cùng:
Tạp chí:
CIGOS 2021
Năm xuất bản:
2021
Trang:
Từ trang 1 đến trang 8
Lĩnh vực:
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Multi-Utility Tunnel (MUT) and Its Application for Urban Cities in Vietnam

Từ khóa:

Multi-Utility Tunnel (MUT) and Its Application for Urban Cities in Vietnam
Thông tin tác giả
Đỗ Như Tráng

Đỗ Như Tráng

GS.TS.

Lý lịch khoa học