Tên bài báo:

Soil Unconfined Compressive Strength Prediction Using Random Forest (RF) Machine Learning Model
Tác giả:
Phạm Thái Bình
Tham gia cùng:
Lý Hải Bằng
Tạp chí:
The Open Construction & Building Technology Journal
Năm xuất bản:
2021
Trang:
Từ trang 1 đến trang 2
Lĩnh vực:
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Soil Unconfined Compressive Strength Prediction Using Random Forest (RF) Machine Learning ModelSoil Unconfined Compressive Strength Prediction Using Random Forest (RF) Machine Learning ModelSoil Unconfined Compressive Strength Prediction Using Random Forest (RF) Machine Learning Model

Từ khóa:

Soil Unconfined Compressive Strength Prediction
Thông tin tác giả
Phạm Thái Bình

Phạm Thái Bình

Thạc sĩ kỹ thuật

Lý lịch khoa học