Tên bài báo:

Nondestructive Evaluation for Air Permeability and Water Absorption of Cover Concrete Affected by Rainfall
Tác giả:
Nguyễn Hữu May
Tham gia cùng:
Tạp chí:
CIGOS 2021, Emerging Technologies and Applications for Green Infrastructure
Năm xuất bản:
2021
Trang:
Từ trang 773 đến trang 781
Lĩnh vực:
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Nondestructive Evaluation for Air Permeability and Water Absorption of Cover Concrete Affected by RainfallNondestructive Evaluation for Air Permeability and Water Absorption of Cover Concrete Affected by RainfallNondestructive Evaluation for Air Permeability and Water Absorption of Cover Concrete Affected by Rainfall

Từ khóa:

Nondestructive Evaluation for Air Permeability and Water Absorption of Cover Concrete Affected by Rainfall
Thông tin tác giả
Nguyễn Hữu May

Nguyễn Hữu May

Thạc Sỹ

Lý lịch khoa học