Tên bài báo:

Daily Rainfall Prediction Using Nonlinear Autoregressive Neural Network
Tác giả:
Lý Hải Bằng
Tham gia cùng:
Tạp chí:
Proceedings of 3rd ICMETE 2019, Micro-Electronics and Telecommunication Engineering, Lecture Notes in Networks and Systems 106
Năm xuất bản:
2020
Trang:
Từ trang 213 đến trang 221
Lĩnh vực:
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Daily Rainfall Prediction Using Nonlinear Autoregressive Neural NetworkDaily Rainfall Prediction Using Nonlinear Autoregressive Neural NetworkDaily Rainfall Prediction Using Nonlinear Autoregressive Neural Network

Từ khóa:

Daily Rainfall Prediction
Thông tin tác giả
Lý Hải Bằng

Lý Hải Bằng

Tiến sĩ

Lý lịch khoa học