Tên bài báo:

Numerical investigation into the effects of fuel injection parameters and piston bowl geometry on exhaust pollutants and performance of diesel engine
Tác giả:
Nguyễn Công Đoàn
Tham gia cùng:
Tạp chí:
SPRINGER - ICERA 2022, Advances in Engineering Research and Application
Năm xuất bản:
2022
Trang:
Từ trang đến trang
Lĩnh vực:
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Từ khóa:

Numerical investigation into the effects of fuel injection parameters and piston bowl geometry on exhaust pollutants and performance of diesel engine
Thông tin tác giả
Nguyễn Công Đoàn

Nguyễn Công Đoàn

Tiến sỹ kỹ thuật

Lý lịch khoa học