Tên bài báo:

Flood risk mapping and analysis using an integrated framework of machine learning models and analytic hierarchy process
Tác giả:
Phạm Thái Bình
Tham gia cùng:
Tạp chí:
Risk Analysis
Năm xuất bản:
2022
Trang:
Từ trang đến trang
Lĩnh vực:
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Từ khóa:

Flood risk mapping and analysis using an integrated framework of machine learning models and analytic hierarchy process
Thông tin tác giả
Phạm Thái Bình

Phạm Thái Bình

Thạc sĩ kỹ thuật

Lý lịch khoa học