Tên bài báo:

Numerical investigation of macroscopic permeability of biporous solids with elliptic vugs
Tác giả:
Lý Hải Bằng
Tham gia cùng:
Nguyễn Hoàng Long
Tạp chí:
Theoretical and Computational Fluid Dynamics
Năm xuất bản:
2022
Trang:
Từ trang đến trang
Lĩnh vực:
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Từ khóa:

Numerical investigation of macroscopic permeability of biporous solids with elliptic vugs
Thông tin tác giả
Lý Hải Bằng

Lý Hải Bằng

Tiến sĩ

Lý lịch khoa học