Tên bài báo:

Travel Time Attractiveness in Motorcycle Dominated Cities: An Investigation of University Students’ Travel Behavior
Tác giả:
Trương Thị Mỹ Thanh
Tham gia cùng:
Tạp chí:
CIGOS 2021
Năm xuất bản:
2021
Trang:
Từ trang 1723 đến trang 1731
Lĩnh vực:
Kinh tế - vận tải
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Travel Time Attractiveness in Motorcycle Dominated Cities: An Investigation of University Students’ Travel BehaviorTravel Time Attractiveness in Motorcycle Dominated Cities: An Investigation of University Students’ Travel BehaviorTravel Time Attractiveness in Motorcycle Dominated Cities: An Investigation of University Students’ Travel Behavior

Từ khóa:

Travel Time Attractiveness in Motorcycle Dominated Cities: An Investigation of University Students’ Travel Behavior
Thông tin tác giả
Trương Thị Mỹ Thanh

Trương Thị Mỹ Thanh

Tiến sĩ kỹ thuật

Lý lịch khoa học