Tên bài báo:

Nonlinear Buckling Behavior of FG-CNTRC Toroidal Shell Segments Stiffened by FG-CNTRC Stiffeners Under External Pressure
Tác giả:
Trần Quang Minh
Tham gia cùng:
Nguyễn Thị Phương
Tạp chí:
Modern Mechanics and Applications, Lecture Notes in Mechanical Engineering, pp. 240–255, 2022
Năm xuất bản:
2021
Trang:
Từ trang 240 đến trang 255
Lĩnh vực:
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Nonlinear Buckling Behavior of FG-CNTRC Toroidal Shell Segments Stiffened by FG-CNTRC Stiffeners Under External PressureNonlinear Buckling Behavior of FG-CNTRC Toroidal Shell Segments Stiffened by FG-CNTRC Stiffeners Under External PressureNonlinear Buckling Behavior of FG-CNTRC Toroidal Shell Segments Stiffened by FG-CNTRC Stiffeners Under External Pressure

Từ khóa:

Nonlinear Buckling Behavior of FG-CNTRC Toroidal Shell Segments Stiffened by FG-CNTRC Stiffeners Under External Pressure
Thông tin tác giả
Trần Quang Minh

Trần Quang Minh

Thạc sỹ

Lý lịch khoa học