Tên bài báo:

Free Vibration Investigations of Rotating FG Beams Resting on Elastic Foundation with Initial Geometrical Imperfection in Thermal Environments
Tác giả:
Nguyễn Văn Đăng
Tham gia cùng:
Tạp chí:
Mathematical Problems in Engineering
Năm xuất bản:
2021
Trang:
Từ trang 1 đến trang 19
Lĩnh vực:
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Free Vibration Investigations of Rotating FG Beams Resting on Elastic Foundation with Initial Geometrical Imperfection in Thermal EnvironmentsFree Vibration Investigations of Rotating FG Beams Resting on Elastic Foundation with Initial Geometrical Imperfection in Thermal EnvironmentsFree Vibration Investigations of Rotating FG Beams Resting on Elastic Foundation with Initial Geometrical Imperfection in Thermal Environments

Từ khóa:

Free Vibration
Thông tin tác giả
Nguyễn Văn Đăng

Nguyễn Văn Đăng

Thạc sỹ

Lý lịch khoa học