Tên bài báo:

Laboratory Study To Determine The Relationship Between Rutting And Dynamic Modulus of Asphalt Concrete Mixture
Tác giả:
Lê Thanh Hải
Tham gia cùng:
Nguyễn Hoàng Long
Tạp chí:
CIGOS 2021
Năm xuất bản:
2021
Trang:
Từ trang 733 đến trang 741
Lĩnh vực:
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Laboratory Study To Determine The Relationship Between Rutting And Dynamic Modulus of Asphalt Concrete MixtureLaboratory Study To Determine The Relationship Between Rutting And Dynamic Modulus of Asphalt Concrete MixtureLaboratory Study To Determine The Relationship Between Rutting And Dynamic Modulus of Asphalt Concrete Mixture

Từ khóa:

Laboratory Study To Determine The Relationship Between Rutting And Dynamic Modulus of Asphalt Concrete Mixture
Thông tin tác giả
Lê Thanh Hải

Lê Thanh Hải

Thạc sỹ

Lý lịch khoa học