Tên bài báo:

Buckling Analysis of FG Porous Truncated Conical Shells Resting on Elastic Foundations in the Framework of the Shear Deformation Theory
Tác giả:
Bùi Gia Phi
Tham gia cùng:
Tạp chí:
Advances in Applied Mathematics and Mechanics
Năm xuất bản:
2022
Trang:
Từ trang đến trang
Lĩnh vực:
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Từ khóa:

Buckling Analysis of FG Porous Truncated Conical Shells Resting on Elastic Foundations in the Framework of the Shear Deformation Theory
Thông tin tác giả
Bùi Gia Phi

Bùi Gia Phi

Ths

Lý lịch khoa học