Tên bài báo:

Nghiên cứu các yếu tố rủi ro trong các dự án phát triển giao thông tĩnh sử dụng nguồn vốn hợp tác công tư (PPP)
Tác giả:
Trương Thị Mỹ Thanh
Tham gia cùng:
Tạp chí:
Tạp chí GTVT
Năm xuất bản:
2021
Trang:
Từ trang 12 đến trang 21
Lĩnh vực:
Kinh tế - vận tải
Phạm vi:
Trong nước

Tóm tắt:

Nghiên cứu các yếu tố rủi ro trong các dự án phát triển giao thông tĩnh sử dụng nguồn vốn hợp tác công tư (PPP)Nghiên cứu các yếu tố rủi ro trong các dự án phát triển giao thông tĩnh sử dụng nguồn vốn hợp tác công tư (PPP)Nghiên cứu các yếu tố rủi ro trong các dự án phát triển giao thông tĩnh sử dụng nguồn vốn hợp tác công tư (PPP)

Từ khóa:

Nghiên cứu các yếu tố rủi ro trong các dự án phát triển giao thông tĩnh sử dụng nguồn vốn hợp tác công tư (PPP)
Thông tin tác giả
Trương Thị Mỹ Thanh

Trương Thị Mỹ Thanh

Tiến sĩ kỹ thuật

Lý lịch khoa học