Tên bài báo:

Factors Affecting Corporate Investment Decision: Evidence from Vietnamese Economic Groups
Tác giả:
Phan Thùy Dương
Tham gia cùng:
Tạp chí:
The Journal of Asian Finance, Economics and Business
Năm xuất bản:
2020
Trang:
Từ trang 177 đến trang 184
Lĩnh vực:
Kinh tế - vận tải
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Factors Affecting Corporate Investment Decision: Evidence from Vietnamese Economic GroupsFactors Affecting Corporate Investment Decision: Evidence from Vietnamese Economic GroupsFactors Affecting Corporate Investment Decision: Evidence from Vietnamese Economic Groups

Từ khóa:

Vietnamese Economic Groups
Thông tin tác giả
Phan Thùy Dương

Phan Thùy Dương

Thạc sỹ kinh tế

Lý lịch khoa học