Tên bài báo:

Nonlinear Dynamic Buckling of Eccentrically stiffened functionally graded cylindrical shells subjected to axial compression
Tác giả:
Vũ Hoài Nam
Tham gia cùng:
Tạp chí:
Proceeding of the second international conference on Engineering Mechanics and Automation, Hanoi
Năm xuất bản:
2012
Trang:
Từ trang 86 đến trang 82
Lĩnh vực:
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Nonlinear Dynamic Buckling of Eccentrically stiffened functionally graded cylindrical shells subjected to axial compression

Từ khóa:

Nonlinear Dynamic Buckling of Eccentrically stiffened functionally graded cylindrical shells subjected to axial compression
Thông tin tác giả
Vũ Hoài Nam

Vũ Hoài Nam

Tiến sĩ

Lý lịch khoa học