Tên bài báo:

Torsional buckling and postbuckling behavior of stiffened FG-GRCL toroidal shell segments surrounded by elastic foundation
Tác giả:
Cao Văn Đoàn
Tham gia cùng:
Nguyễn Thị Phương
Vũ Hoài Nam
Vũ Thọ Hưng
Tạp chí:
International Journal of Computational Materials Science and Engineering
Năm xuất bản:
2022
Trang:
Từ trang đến trang
Lĩnh vực:
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Từ khóa:

Torsional buckling and postbuckling behavior of stiffened FG-GRCL toroidal shell segments surrounded by elastic foundation
Thông tin tác giả
Cao Văn Đoàn

Cao Văn Đoàn

Thạc Sĩ

Lý lịch khoa học