Tên bài báo:

Analyzing Factors Influencing the Capabilities of Engineering Technologists for Asean Integration
Tác giả:
Cao Thị Thu Nga
Tham gia cùng:
Tạp chí:
International Journal of Scienceand Research
Năm xuất bản:
2021
Trang:
Từ trang đến trang
Lĩnh vực:
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Từ khóa:

Analyzing Factors Influencing the Capabilities of Engineering Technologists for Asean Integration
Thông tin tác giả
Cao Thị Thu Nga

Cao Thị Thu Nga

Thạc sỹ

Lý lịch khoa học