Tên bài báo:

Evaluation of Shannon Entropy and Weights of Evidence Models in Landslide Susceptibility Mapping for the Pithoragarh District of Uttarakhand State, India
Tác giả:
Nguyễn Đức Đảm
Tham gia cùng:
Nguyễn Thị Bích Hạnh
Phạm Thái Bình
Lê Văn Hiệp
Tạp chí:
Advances in Civil Engineering
Năm xuất bản:
2022
Trang:
Từ trang đến trang
Lĩnh vực:
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Từ khóa:

Evaluation of Shannon Entropy and Weights of Evidence Models in Landslide Susceptibility Mapping
Thông tin tác giả
Nguyễn Đức Đảm

Nguyễn Đức Đảm

Kỹ sư

Lý lịch khoa học