Tên bài báo:

Turning incinerator waste fly ash into interlocking concrete bricks for sustainable development
Tác giả:
Nguyễn Hữu May
Tham gia cùng:
Tạp chí:
Construction and Building Materials
Năm xuất bản:
2022
Trang:
Từ trang đến trang
Lĩnh vực:
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Từ khóa:

Turning incinerator waste fly ash into interlocking concrete bricks for sustainable development
Thông tin tác giả
Nguyễn Hữu May

Nguyễn Hữu May

Thạc Sỹ

Lý lịch khoa học