Tên bài báo:

Hygro-thermo-mechanical stability analysis of variable thickness functionally graded sandwich porous plates resting on variable elastic foundations using finite element method
Tác giả:
Nguyễn Thị Giang
Tham gia cùng:
Tạp chí:
Journal of Thermal Stresses
Năm xuất bản:
2022
Trang:
Từ trang đến trang
Lĩnh vực:
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Từ khóa:

Hygro-thermo-mechanical stability analysis of variable thickness functionally graded sandwich porous plates resting on variable elastic foundations using finite element method
Thông tin tác giả
Nguyễn Thị Giang

Nguyễn Thị Giang

Thạc sĩ

Lý lịch khoa học