Tên bài báo:

Effect of nano-silica content on compressive strength and modulus of elasticity of highperformance concrete
Tác giả:
Nguyễn Thị Thu Ngà
Tham gia cùng:
Tạp chí:
ICSCE 2020
Năm xuất bản:
2021
Trang:
Từ trang 1 đến trang 5
Lĩnh vực:
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Effect of nano-silica content on compressive strength and modulus of elasticity of highperformance concreteEffect of nano-silica content on compressive strength and modulus of elasticity of highperformance concreteEffect of nano-silica content on compressive strength and modulus of elasticity of highperformance concrete

Từ khóa:

Effect of nano-silica content on compressive strength and modulus of elasticity of highperformance concrete
Thông tin tác giả
Nguyễn Thị Thu Ngà

Nguyễn Thị Thu Ngà

Thạc sĩ

Lý lịch khoa học