Tên bài báo:

Spatial Prediction of Landslides in 12 National Highway (Hoa Binh, Vietnam) Using Novel Hybrid Models
Tác giả:
Phạm Thái Bình
Tham gia cùng:
Lê Văn Hiệp
Tạp chí:
Geocarto International
Năm xuất bản:
2021
Trang:
Từ trang 1 đến trang 22
Lĩnh vực:
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Spatial Prediction of Landslides in 12 National Highway (Hoa Binh, Vietnam) Using Novel Hybrid ModelsSpatial Prediction of Landslides in 12 National Highway (Hoa Binh, Vietnam) Using Novel Hybrid ModelsSpatial Prediction of Landslides in 12 National Highway (Hoa Binh, Vietnam) Using Novel Hybrid Models

Từ khóa:

Spatial Prediction
Thông tin tác giả
Phạm Thái Bình

Phạm Thái Bình

Thạc sĩ kỹ thuật

Lý lịch khoa học