Tên bài báo:

Cash flow and financial distress of private listed enterprises on the Vietnam stock market: A quantile regression approach
Tác giả:
Phan Thùy Dương
Tham gia cùng:
Hoàng Thị Thanh
Tạp chí:
Cogent Business & Management
Năm xuất bản:
2022
Trang:
Từ trang đến trang
Lĩnh vực:
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Từ khóa:

Cash flow and financial distress of private listed enterprises on the Vietnam stock market: A quantile regression approach
Thông tin tác giả
Phan Thùy Dương

Phan Thùy Dương

Thạc sỹ kinh tế

Lý lịch khoa học