Tên bài báo:

The effect of enterprise risk management on firm value: Evidence fromVietnam industry listed enterprises
Tác giả:
Phan Thùy Dương
Tham gia cùng:
Hoàng Thị Hồng Lê
Đặng Thu Hằng
Nguyễn Thị Diệu Thu
Ngô Thị Thanh Nga
Tạp chí:
Accounting
Năm xuất bản:
2020
Trang:
Từ trang 473 đến trang 480
Lĩnh vực:
Kinh tế - vận tải
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

The effect of enterprise risk management on firm value: Evidence fromVietnam industry listed enterprisesThe effect of enterprise risk management on firm value: Evidence fromVietnam industry listed enterprisesThe effect of enterprise risk management on firm value: Evidence fromVietnam industry listed enterprises

Từ khóa:

The effect
Thông tin tác giả
Phan Thùy Dương

Phan Thùy Dương

Thạc sỹ kinh tế

Lý lịch khoa học